robot.txt นั้นคืออะไร เป็นไฟล์ที่ไว้บอก Robot ของ Search Engine ต่างๆว่าไฟล์นี้อนุญาติให้เข้าไปเก็บข้อมูลหรือไม่ (ไม่อยากให้เผยแพร่นั่นเอง) เช่นพวก หน้า admin หรือ ไฟล์ที่สำคัญๆต่างๆ โดยจะเป็นความปลอดภัยเบื้องต้นเท่านั้น

คำสั่ง SQL ค้นหาตำแหน่งในฟิลด์ โดยระบุหลักที่เท่าไหร่ได้ ยกตัวอย่างเช่น ต้องการค้นหาเลข ’18’ ตำแหน่งที่ ‘3’ เปรียบเทียบ ‘2’ หลัก

จะเป็นการใช้ Like โดยใช้เครื่องหมาย _ เพื่อขั้ามไประบุเจาะจงตำแหน่งข้อมูลในฟิลด์ ยกตัวอย่างเช่น หาค่า 1 ในตำแหน่งที่ 2