สืบเนื่องมาจากการใช้คำสั่ง php artisan migrate เพื่อทำระบบ Auth เบื้องต้น แต่มีข้อผิดพลาดข้อความประมาณว่า Syntax error or access violation: 1071 Specified key was t oo long; max key length is 767 bytes เกิดขึ้นดังรูป

จากที่ดูใน Doc ตั้งแต่ Laravel 5.4 มีการเปลี่ยนมาใช้ character  utf8mb4 เป็น Default เพื่อรองรับอิโมจิ (emojis) ในฐานข้อมูล ทีนี้ถ้า Mysql เราเก่ากว่า  5.7.7 release หรือ MariaDB เก่ากว่า 10.2.2 release มันก็จะขึ้น Error ตามด้านบน

วิธีแก้ไขคือเราจะเรียกใช้  Schema::defaultStringLength โดยเข้าไปแก้ใน AppServiceProvider เพิ่ม Code ตามด้านล่างนี้

use Illuminate\Support\Facades\Schema;

/**
 * Bootstrap any application services.
 *
 * @return void
 */
public function boot()
{
    Schema::defaultStringLength(191);
}

ทีนี้ลองสั่ง php artisan migrate ดูอีกครั้งคิดว่าน่าจะใช้งานได้แล้วครับ ^^

Author: ศิริชัย ธีรภัทรสกุล เป็นนักพัฒนาเว็บไซต์ และผู้ก่อตั้ง "เมมโมเอท" เริ่มทำงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ประสบการณ์ความรู้ความสามารถที่สั่งสมมา มีทั้งการเขียนโปรแกรม, งานออกแบบ UX/UI และวิเคราะห์ระบบ จึงทำให้มีความเข้าใจคนทำธุรกิจ เพื่อที่จะทำระบบออกมาให้ใช้งานได้จริงตรงตามจุดประสงค์

One Thought to “Laravel 5.5 แก้ข้อผิดพลาด Specified key was too long”

  1. wachirapong

    ขอบคุณมากครับ

Leave a Comment